archief
contact
+31 6 53239630

Jumping Outdoor Tolbert en Westerkwartier Paardenkwartier slaan handen ineen

Tolbert | Stegen.net Jumping Outdoor Tolbert, dit jaar van 18 tot en met 23 septem­ber, en de Stichting Westerkwartier Paardenkwartier gaan samen­wer­ken. De beide instan­ties willen daar­mee het Groningse Westerkwartier verder verster­ken als hippi­sche regio. 
Outdoor Tolbert 2018. Ella Huizinga

blokjeTolbert | Stegen.net
Jumping Outdoor Tolbert, dit jaar van 18 tot en met 23 septem­ber, en de Stichting Westerkwartier Paardenkwartier gaan samen­wer­ken. De beide instan­ties willen daar­mee het Groningse Westerkwartier verder verster­ken als hippi­sche regio. „We willen meer zijn dan alleen een sport­eve­ne­ment”, aldus Ella Huizinga van de organisaties.

Huizinga: „Natuurlijk zijn wij een evene­ment waar spring­rui­ters uit heel Nederland graag willen rijden, mede omdat wij voor de wedstrij­den de top accom­mo­da­tie ter beschik­king hebben. Die infra­struc­tuur, met grote pistes die alle­maal zijn voor­zien van all weather bodems, is er voor verant­woor­de­lijk dat als we niet oppas­sen we te maken krij­gen met uitpui­len­de deel­ne­mers­vel­den in alle rubrie­ken. Toch willen we meer zijn dan alleen een sport­eve­ne­ment voor de deel­ne­mers. Wij willen ook een bijdra­ge leve­ren aan een breder maat­schap­pe­lijk draagvlak.”

Outdoor Tolbert 2018. Ella Huizinga
Ella Huizinga showt tijdens het CH Groningen de hoofd­prijs van Outdoor Tolbert. Deze trac­tor is door Louwe Mulder en Arjen Schilperoord vanuit Brabant naar Tolbert gere­den.
Steven Stegen

Dat leidt tot aanpas­sin­gen in het program­ma. „Samen hebben we een program­ma samen­ge­steld waar­in de verbin­ding hippi­sche sport, hippi­sche sector, gemeen­te­lij­ke en provin­ci­a­le poli­tiek en regio centraal staat”, zegt project­ma­na­ger Ella Huizinga.

Boerenstal
Outdoor Tolbert, gehou­den op de terrei­nen van de Hedde Jan Cazemier Manege in Tolbert, wordt op 23 septem­ber afge­slo­ten met de Grote Prijs, waar­in een trac­tor de hoofd­prijs vormt. „Die hoofd­prijs symbo­li­seert onze plek als sector in de agra­ri­sche wereld. Om aan die verbin­ding nog meer inhoud te geven hebben we beslo­ten om De Boerenstal in het leven te roepen. Net als bij De Boeren Box bij FC Groningen, waar we leen­tje­buur hebben gespeeld, is deze ruim­te bedoeld voor het bedrijfs­le­ven, met een duide­lijk agra­ri­sche binding. Volgens ons wordt dit ook de perfec­te loca­tie waar Westerkwartier Paardenkwartier haar doel­stel­lin­gen kan uitdra­gen”, aldus Sietse van Dellen, voor­zit­ter van Westerkwartier Paardenkwartier.

Breder perspec­tief
In het omlijs­ten­de program­ma zijn veel uitin­gen van de ambi­tie om de hippi­sche sport in een breder perspec­tief te plaat­sen zicht­baar. Gerard Kemkers zal een verhaal houden over de verschil­len­de aspec­ten van talen­t­ont­wik­ke­ling. Oud bonds­coach Bert Romp gaat aan de slag om ruiters te helpen tot bete­re pres­ta­ties in de wedstrijd te komen en er wordt een poli­tiek café georganiseerd.

„We zitten als hippi­sche sector in een isole­ment. Met de aanstaan­de herin­de­ling van de gemeen­ten en de daar­mee gepaard gaan­de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen is Outdoor Tolbert de uitge­le­zen moge­lijk­heid om de hippi­sche wereld poli­tiek op de kaart te zetten. Deze regio biedt in poten­tie enorm veel moge­lijk­he­den voor de hippi­sche wereld om zich te vesti­gen”, zegt Huizinga.

Ze vervolgt: „Maar ook recre­a­tief liggen er vele moge­lijk­he­den. De aspec­ten die kunnen bijdra­gen aan een econo­misch sterk en levens­vat­baar Westerkwartier willen we onder de aandacht bren­gen van de nieu­we gemeen­te­lij­ke en zitten­de provin­ci­a­le bestuur­ders. Er liggen kansen, en het is nu aan ons omdat bij hen onder de aandacht te bren­gen. Dat dit kan op een loca­tie waar tege­lij­ker­tijd topsport wordt bedre­ven maakt onze bood­schap alleen maar ster­ker”, is de over­tui­ging van Huizinga.gerelateerde berichten
Total
20
Share