archief
contact
+31 6 53239630

Meer publiek en meer aan­voer van paar­den op 816e Zuidlaardermarkt

ZUIDLAREN — Meer men­sen en meer paar­den. Dat was kort gezegd het beeld op de 816e Zuidlaardermarkt. De aan­voer kende dit jaar een lichte groei. Op de pers­con­fe­ren­tie maakte markt­mees­ter Jaap Mellema bekend dat er 1265 die­ren zijn aan­ge­voerd, waar­on­der 12 ezels. 
Zuidlaardermarkt

Zuidlaren | STEGEN.NET

Meer men­sen en meer paar­den. Dat was kort gezegd het beeld op de 816e Zuidlaardermarkt. Er was dit jaar extra aan­dacht voor het wel­zijn van de die­ren. De paar­den en pony’s ston­den dit jaar ver­der van de kermis.

De nieuwe loca­tie voor de paar­den­han­del sloeg niet bij ieder­een aan. Sommige han­de­la­ren von­den het alle­maal te krap. Ook was de ruimte met hek­ken afge­schermd. De orga­ni­sa­tie wil meer grip op de die­ren die op de markt komen.

Meer aan­voer
De aan­voer kende dit jaar een lichte groei. Op de pers­con­fe­ren­tie werd bekend dat er 1265 die­ren zijn aan­ge­voerd, waar­on­der 12 ezels. In 2015 waren dat er 1134. De han­del werd aan­ge­merkt als vlot, tegen goede prijzen.

Het aan­tal bezoe­kers leek ook flik gro­ter dan vorig jaar, maar exacte cij­fers wor­den pas later bekend. De gemeente zette dit jaar een nieuwe tech­niek in, waar­bij de bezoe­kers­aan­tal­len in kaart wor­den gebracht op basis van de aan­we­zig­heid van mobiele telefoons.

Een opmer­ke­lijk ver­haal was dat van de de drie maan­den oude Shetlander Binky, die werd aan­ge­kocht door een groepje dron­ken jon­gens. Ze betaal­den er 40 euro voor, maar na een tijdje begon­nen ze zich toch af te vra­gen wat ze met het dier aan­moesten. Gelukkig kwam alles goed en heeft de jonge Shet een nieuw tehuis gevonden.

Burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo zei tegen RTV Drenthe behoor­lijk tevre­den te zijn over de stap­pen die zijn gezet rich­ting meer paar­den­wel­zijn. „Niet alles is goed gegaan. De paar­den heb­ben meer ruimte gekre­gen, maar de men­sen min­der en daar moe­ten we aan wer­ken”, aldus Thijsen. „We wil­len de markt nog hon­der­den jaren organiseren.”

gerelateerde berichten
Total
34
Share