archief
contact
+31 6 53239630

Grote belang­stel­ling voor men­wed­strijd in Exloo

🔴 EXLOO Van 28 tot en met 31 maart staan de ter­rei­nen van Hippisch Centrum Exloo geheel in het teken van de inter­na­ti­o­nale men­wed­strijd. Ruim 85 deel­ne­mers uit 10 ver­schil­lende lan­den komen gedu­rende vier dagen in actie in de onder­de­len dres­suur, mara­thon en vaardigheid. 
Jannes Kinds werd achtste op het WK mennen voor pony's.

🔴 Exloo
Van 28 tot en met 31 maart staan de ter­rei­nen van Hippisch Centrum Exloo geheel in het teken van de inter­na­ti­o­nale men­wed­strijd. Ruim 85 deel­ne­mers uit 10 ver­schil­lende lan­den komen gedu­rende vier dagen in actie in de onder­de­len dres­suur, mara­thon en vaardigheid.

Menners uit Australië, België, Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Griekenland, Zweden, Verenigde Staten en uiter­aard uit eigen land slaan vier dagen lang hun kamp op in het prach­tige en gast­vrije Drentse Exloo.

Dit jaar is een belang­rijk jaar voor de twee­span paar­den en de enkel‑, twee-en vier­span pony’s en dat is terug te zien in het aan­tal inschrij­vin­gen. Voor deze rubrie­ken staat er in sep­tem­ber een Wereldkampioenschap op het pro­gramma en voor de poten­ti­ële deel­ne­mers aan deze WK’s vormt Exloo een belang­rijke wedstrijd. 

Na de win­ter­pe­ri­ode wor­den de paar­den en pony’s voor het eerst weer aan een inter­na­ti­o­naal jury­corps voor­ge­steld en kun­nen de men­ners hun stra­te­gie bepa­len voor de rest van het seizoen. 

Kwalificatie

De wed­strijd in Exloo wordt ook gebruikt om te kun­nen vol­doen aan de kwa­li­fi­ca­tie eisen die de inter­na­ti­o­nale hip­pi­sche sport­bond stelt om mee te kun­nen doen aan het WK.

De wed­strijd gaat op don­der­dag­mor­gen van start met de vete­ri­naire keu­ring, waarna de eer­ste deel­ne­mers ’s mid­dags de piste betre­den voor hun dres­suur­proef. De ove­rige deel­ne­mers rij­den op vrij­dag dressuur. 

Zaterdag komen alle men­ners in actie tij­dens de spec­ta­cu­laire mara­thon met zes hin­der­nis­sen, ont­wor­pen door de Nederlandse level 2 par­cours­bou­wer Arjan Kleinjan, die wordt geas­sis­teerd door WK-par­cours­bou­wer Josef Middendorf uit Duitsland. De zes hin­der­nis­sen lig­gen allen cen­traal op het ter­rein van Hippisch Centrum Exloo, waar de afge­lo­pen maan­den hard is gewerkt om de bodem­ge­steld­heid en de hin­der­nis­sen zelf in opti­male con­di­tie te krij­gen voor de Menwedstrijd.

Op zon­dag rij­den de men­ners ver­deeld over twee pis­tes de vaar­dig­heids­proef waarna de win­naars van de derde edi­tie van de inter­na­ti­o­nale Menwedstrijd in Exloo bekend zijn.

gerelateerde berichten
Total
38
Share