archief
contact
+31 6 53239630

Hippiade voor pony’s valt in het water

ERMELO — De voor zater­dag geplande Hippiade voor pony­rui­ters is let­ter­lijk in he water geval­len. De KNHS besloot don­der­dag het eve­ne­ment af te bla­zen. Dat bete­kent dat zo’n dui­zend rui­ters en ama­zo­nes gedu­peerd zijn. „Er is hier 75 mil­li­me­ter geval­len in twaalf uur tijd. We kun­nen niet anders”, aldus KNHS-direc­teur John Bierling.

Het over­stroomde wed­strijd­ter­rein. ©KNHS/Ingeborg Fortgens

De Hippiade Pony’s is de afslui­ting van het zomer­sei­zoen waar pony­rui­ters in de dis­ci­pli­nes dres­suur en sprin­gen zich via hon­der­den door het gehele land ver­spreid lig­gende selec­tie­wed­strij­den heb­ben kun­nen plaat­sen. „Ondanks het feit dat we een all-wea­ther bodem heb­ben lig­gen als wed­strij­dring, is die te klein om ruimte te bie­den aan alle wed­strij­den die ver­re­den moe­ten wor­den. Daardoor is het niet moge­lijk voor de pony’s ver­ant­woorde en voor de rui­ters faire sport te garan­de­ren. We bekij­ken hoe en wan­neer we deze KNHS-kam­pi­oen­schap­pen wel kun­nen laten plaats­vin­den. Het zal toch niet zo zijn dat we onze toe­komst, de pony­jeugd, zon­der Hippiade het bui­ten­sei­zoen laten afslui­ten”, aldus Bierling. De vol­tige, die altijd bin­nen wordt ver­re­den, gaat wel door. Naast de Hippiade Voltige op 28 augus­tus vin­den ook de Rabo Talentendag op 1 sep­tem­ber en de Hippiade Paarden op 3 en 4 sep­tem­ber gewoon plaats.

Stegen.net | KNHS
gerelateerde berichten
Total
0
Share