archief
contact
+31 6 53239630

Stal Mekkes showt tuig­paar­den in Leipzig

LEIPZIG — Tijdens het con­cours hip­pi­que in Leipzig ging veel aan­dacht uit naar de vier fina­les van de wereld­be­ker, maar het eve­ne­ment bood veel meer. Zo werd Stal Mekkes uit Doezum uit­ge­no­digd voor een aan­tal shows met hun tuig­paar­den. „We heb­ben mooie reclame voor het Nederlandse tuig­paard kun­nen maken”, aldus een tevre­den Derk Jan Mekkes.

De show op zater­dag­avond werd opge­voerd voor 22.000 toeschouwers.

Stal Mekkes toonde Wizzkid’s Gonda (v. Patijn), Ultima (v. Patijn), Vitz Randall (v. Patijn) en Bentley VDL (v. Larix) aan het Duitse publiek. Daarnaast reisde Cees Embregts mee met de goed­ge­keurde hengst Bakboord HBC (v. Larix) van de HBC Stal uit Boijl.

Op don­der­dag­avond kwa­men de tuig­paar­den voor het eerst in actie. De heng­sten Bentley VDL en Bakboord HBC wer­den gepre­sen­teerd in de lange lij­nen. Deze twee impo­ne­rende heng­sten, die in Mierlo nog een en twee ston­den in de KNHS/Silfit Masterclass, wis­ten vanaf de eer­ste pas het publiek in ver­roe­ring te brengen.

Dirk Mekkes pre­sen­teerde de Nederlands kam­pi­oe­nen Wizzkid’s Gonda en Ultima in het twee­span en Hanneke Mekkes liet de volle broer van de hengst Waldemar, Vitz Randall, op indruk­wek­kende wijze zien voor de dameswagen.

Op vrij­dag ston­den drie pre­sen­ta­ties op het pro­gramma. Bij de prijs­uit­rei­king van de grote prijs wer­den de spon­so­ren onder groot applaus bin­nen gebracht door Bakboord HBC voor de een­span wagen met Cees Embregts, Vitz Randall voor de dames­wa­gen met Hanneke Mekkes en Wizzkid’s Gonda en Ultima voor de spi­der met Derk jan Mekkes.

Het Duitse publiek kreeg een goed beeld van het Nederlandse tuigpaard.

Op vrij­dag en Zaterdag avond had Derk jan Mekkes een licht­show samen gesteld waar­bij Wizzkid’s Gonda, Bentley VDL en Bakboord HBC aan de lange lij­nen wer­den gepre­sen­teerd. Dirk Mekkes reed de keur­mer­rie Ultima voor de een­span­wa­gen en Hanneke reed Vitz Randall voor de dameswagen.

Met fan­tas­ti­sche muziek kwa­men de paar­den bin­nen en brach­ten het publiek vol­le­dig in ver­voe­ring door op een lijn naast elkaar door de baan te gaan. Op zater­dag­avond kre­gen de tuig­paar­den de kans zich op een fan­tas­tisch tijd­stip nog­maals te pre­sen­te­ren tus­sen de Wereldbeker kur op muziek, voor een publiek van 22.000 men­sen. „Er zijn goede con­tac­ten gelegd en er is inte­resse gewekt voor de afzet van tuig­paar­den naar het bui­ten­land. Een betere pro­mo­tie kon­den de tuig­paar­den zich niet wen­sen”, aldus Derk Jan Mekkes.

Stegen.net
gerelateerde berichten
Total
0
Share