archief
contact
+31 6 53239630

Gelaten reac­ties in Drenthe op tarief­stij­gin­gen bij KNHS

ASSEN — De finan­ci­ële situ­a­tie van de KNHS en de daar­mee gepaard gaande tarief­stij­gin­gen lij­ken de leden in Drenthe rela­tief onbe­roerd te laten. Bij de alge­mene leden­ver­ga­de­ring werd er dins­dag niet heel diep op ingegaan. 
De ledenvergadering van de KNHS Drenthe in Assen.

Assen | STEGEN.NET

De finan­ci­ële situ­a­tie van de KNHS en de daar­bij horende geplande tarief­stij­gin­gen lij­ken de leden in Drenthe rela­tief onbe­roerd te laten. Bij de alge­mene leden­ver­ga­de­ring werd er dins­dag niet heel diep op inge­gaan. „Het besluit is toch al geno­men, dus het heeft geen zin”, was een reac­tie in de zaal.

De regio Drenthe staat er zelf finan­ci­eel heel goed voor, zo ver­telde de pen­ning­mees­ter. Maar ook in de regio zijn er voor de lan­gere ter­mijn zor­gen. Voor 2018 houdt de regio Drenthe reke­ning met een ver­lies van 100 leden. „Dat bete­kent min­der inkom­sten. Tegelijk is de Rabobank weg­ge­val­len als spon­sor en dat mer­ken we bij ons talen­ten­plan”, aldus pen­ning­mees­ter Blom.

De ledenvergadering van de KNHS Drenthe in Assen.
De leden­ver­ga­de­ring van de KNHS Drenthe in Assen.
FOTO: Steven Stegen

Voorzitter Klaas Brouwer maakte er geen geheim van niet blij te zijn met de tarief­stij­ging bij de KNHS, waar­bij start­pas­sen flink duur­der wor­den en gezins­voor­de­len weg­val­len. „We heb­ben ons daar in de leden­raad tegen ver­zet, maar waren een min­der­heid. Het is geble­ken dat vooral de invoe­ring van de flexi­bele start­pas tot dui­de­lijk min­der inkom­sten heeft geleid.” Brouwer ver­telde ook de werk­or­ga­ni­sa­tie in Ermelo offers zal moe­ten bren­gen. „Daar wordt een mil­joen bezuinigd.”

Kampioenschappen Exloo
Tijdens de ver­ga­de­ring werd ook gespro­ken over de zomer­kam­pi­oen­schap­pen, die voor het eerst in Exloo wer­den ver­re­den. De reac­ties waren zeer posi­tief, niet alleen voor de nieuwe accom­mo­da­tie, maar ook voor de gast­vrij­heid en de horeca.

Kleinere kri­tiek­punt­jes waren er ook, vooral over het los­rij­den en de inde­ling van het hoofd­ter­rein. „Komend jaar gaan we daar zeker mee aan de gang”, aldus Brouwer. „Er komt een pad tus­sen de twee spring­pis­tes en het insprin­gen zal ook rui­mer worden.”

Ook in 2018 is het Drents zomer­kam­pi­oen­schap in Exloo. Het laat­ste week­end van juli is het sprin­gen en het eer­ste week­end van augus­tus de dres­suur. Drenthe houdt er aan vast om geen kam­pi­oen­sch­jap op zon­dag te rij­den. „Dat geldt bij ons, maar ook voor de kam­pi­oen­schap­pen in Ermelo. Drenthe en Overijssel blij­ven daar prin­ci­pi­eel tegen, hoe las­tig de ande­ren dat ook vin­den”, zei Brouwer. Toch zijn er wel selec­ties gepland op zon­dag, maar die zijn vol­gens het bestuur niet ver­plicht, het is ook moge­lijk om alleen selec­ties op zater­dag te rijden.

Transparantie
Dressuuramazone Trea Mulder brak nog een lans voor het tus­sen­tijds vrij­ge­ven van de dres­suur­uit­sla­gen tij­dens het Drents kam­pi­oen­schap. „Daar zou ik graag meer trans­pa­ran­tie in zien. Ik zou als deel­ne­mer graag na elke proef wil­len weten hoe de pun­ten zijn.” Voorzitter Brouwer toonde daar begrip voor, maar zei ook: „de erva­ring leer dat het voor­komt dat deel­ne­mers dan geen kür meer rij­den, omdat ze den­ken dat ze kans­loos zijn. Maar er komen wel men­sen spe­ci­aal om naar de kür te kij­ken. Dat is de reden dat we dit zo doen.”
gerelateerde berichten
Total
18
Share