archief
contact
+31 6 53239630

Hippisch Platform Drenthe wijst op bedrei­gin­gen voor paardensector

ASSEN — Of het nu gaat om ver­nat­ting van het land­schap, de eco­no­mi­sche cri­sis of meer aan­dacht voor paar­den­wel­zijn, de paar­den­sec­tor heeft er maar mee om te gaan. Voor het Hippisch Platform Drenthe is dat reden om op 23 april een bij­een­komst te orga­ni­se­ren in de Sunrise Stables in Assen. 

Het Hippisch Platform Drenthe belegt op 23 april vanaf 19.30 uur in de Sunrise Stables een bij­een­komst voor fok­kers en het hip­pisch bedrijfs­le­ven. Op de agenda staan bedrei­gin­gen die op de sec­tor afko­men, zoals ver­nat­ting van het land­schap, de eco­no­mi­sche situ­a­tie en de scher­pere regels op het gebied van paar­den­wel­zijn. Per abuis meldde het plat­form eer­der dat de bij­een­komst in Assen op de 27e zou zijn.

Dr. Marianne Sloet, ver­bon­den aan de vete­ri­naire facul­teit van Utrecht, houdt twee inlei­din­gen. Eén over de bedrei­gin­gen die de ver­nat­ting van Drenthe met zich mee­brengt voor de hip­pi­sche sec­tor en over de nieuwe regel­ge­ving ten aan­zien van de worm­be­strij­ding bij paar­den. Daarnaast zal Wilfred Franken, direc­teur van de Federatie van Nederlandse Ruitersport Centra, twee bij­dra­ges leve­ren. Eén over het onder­ne­mer­schap in de prak­tijk, ter­wijl zijn tweede bij­drage gaat over Welzijnsaspecten.

Tal van bedreigingen komen volgens het Platform op de paardensector af.
Tal van bedrei­gin­gen komen vol­gens het Platform op de paar­den­sec­tor af.

Deze bij­een­komst is door het Hippisch Platform Drenthe geor­ga­ni­seerd met als doel­groe­pen de fok­kers en eige­na­ren van paar­den en pony’s, als­mede voor de zoge­noemde ‘schil van hip­pisch Drenthe’. Met de laat­ste groep wor­den alle groe­pen bedoeld die zich direct bezig­hou­den met het paard, zon­der er per defi­ni­tie één te bezit­ten. Te den­ken valt aan hoef­sme­den, vete­ri­nai­ren, foe­ra­ge­han­de­la­ren, paar­den­tand­art­sen enz.

Het Hippisch Platform Drenthe wil op deze avond de geva­ren die de hip­pi­sche sec­tor in Drenthe op ter­mijn kun­nen bedrei­gen onder de aan­dacht bren­gen. De stij­ging van de gemid­delde tem­pe­ra­tuur op aarde lijkt een gege­ven. Daarnaast stre­ven vele natuur­be­scher­mings­or­ga­ni­sa­ties in Drenthe in vele gebie­den een ver­ho­ging van de grond­wa­ter­stand na. Juist deze com­bi­na­tie van fac­to­ren zou op ter­mijn er aan kun­nen bij­dra­gen dat in Drenthe het West Nile Virus of de African Horse Sicknes de kop kun­nen gaan opste­ken. Dr. Sloet is mon­di­aal gezien één van de top­ex­perts over deze materie.

De finan­ci­ële cri­sis laat ook de hip­pi­sche sec­tor niet onbe­roerd en Wilfred Franken, die ook secre­ta­ris is van de Federatie van Nederlandse Hippische Ondernemers, zal trach­ten de Drentse hip­pi­sche onder­ne­mers hand­vat­ten aan te rei­ken die hen in staat stel­len deze barre tij­den te doorstaan.

Exloo

Het Hippisch Platform Drenthe, onder voor­zit­ter­schap van Jaap Werners, heeft op 13 maart ook een bij­een­komst gepland. Op deze avond komen alle aspec­ten die samen­han­gen met het Enjoy the Ride gebeu­ren uit­ge­breid voor het voet­licht. Het Hippisch Platform Drenthe heeft de KNHS bereid gevon­den om iemand af te vaar­di­gen die met alle “inns and outs” welke samen­han­gen met het orga­ni­se­ren van een eve­ne­ment als dit bekend is. Om de Enjoy the Ride eve­ne­men­ten, dus ook de eve­ne­men­ten waar­aan u moge­lijk gaat deel­ne­men, lan­de­lijk te pro­mo­ten is er een nauwe samen­wer­king met Marketing Drenthe.

3 comments

Comments are closed.

gerelateerde berichten
Total
0
Share