archief
contact
+31 6 53239630

Paardentoerisme Drenthe zet in op meer groei

WESTERBORK — De Vereniging Paardentoerisme Drenthe gaat zich meer focus­sen op belan­gen­be­har­ti­ging en pro­mo­tie. Dat moet het toe­risme met paar­den ver­der sti­mu­le­ren. Ook moe­ten de bedrij­ven meer gaan samen­wer­ken, zo vindt de VPD. 
Het paardentoerisme kan in Drenthe volgens de VPD nog verder groeien.

WESTERBORK | STEGEN.NET

De Vereniging Paardentoerisme Drenthe (VPD) gaat zich meer toe­leg­gen op pro­mo­tie en belan­gen­be­har­ti­ging. De nieuwe koers van de VPD moet lei­den tot een groei van het paar­den­toe­risme in Drenthe.
Het paardentoerisme kan in Drenthe volgens de VPD nog verder groeien.
Het paar­den­toe­risme kan in Drenthe vol­gens de VPD nog ver­der groeien.
STEVEN STEGEN

Er zijn vol­gens voor­zit­ter Sjoerd Dijkstra twee rede­nen om het beleid aan te scher­pen. „Enerzijds door advie­zen van een HBO-stu­dent Communicatie die voor de VPD een afstu­deer­pro­ject uit­voerde en ander­zijds na lezing van het onder­zoeks­rap­port over de eco­no­mi­sche bete­ke­nis van de hip­pi­sche sec­tor in Drenthe.”

Economische kan­sen
Volgens Dijkstra is het rap­port het bewijs dat de paar­den­sec­tor er toe doet in Drenthe en dat er eco­no­mi­sche kan­sen lig­gen. „De VPD pleit er daarom voor de posi­tie van deze sec­tor ver­der te ver­ster­ken en de paar­den­pro­vin­cie scher­per te pro­mo­ten in de rest van het land. Het is wen­se­lijk dat bedrij­ven, orga­ni­sa­ties en over­he­den die een rol spe­len in de hip­pisch recre­a­tieve sec­tor beter met elkaar gaan samen­wer­ken om meer gas­ten met of zon­der eigen paard naar Drenthe te halen.”

Kwaliteitsnormen
Recreatieve paar­den­be­drij­ven die zijn aan­ge­slo­ten bij de VPD onder­schei­den zich door te vol­doen aan een vier­tal eisen. Naast kwa­li­teits­nor­men voor de voor­zie­nin­gen wor­den voor­waar­den gesteld aan de vei­lig­heid op de bedrij­ven, het paar­den­wel­zijn en de gast­vrij­heid van de eige­na­ren en hun medewerkers.

gerelateerde berichten
Total
1
Share