archief
contact
+31 6 53239630

Onderzoek: paar­den­sec­tor van grote bete­ke­nis in Euregio

GEESTEREN — De paar­den­sec­tor is in het gebied van de Euregio een eco­no­mi­sche fac­tor van belang. Er gaat in dit grens­ge­bied 1,1 mil­jard euro in deze bran­che om, zo blijkt uit een onder­zoek dat don­der­dag bij het CSI Twente werd gepresenteerd. 
paard

blokjeGEESTEREN | STEGEN.NET | HIPPISCH TWENTE
Er zijn veel kan­sen om de eco­no­mi­sche bete­ke­nis van de hip­pi­sche sec­tor in de Euregio te ver­gro­ten. Dit blijkt uit het Duits-Nederlandse onder­zoeks­rap­port ‘Het paard als eco­no­mi­sche fac­tor in de Euregio’. In het rap­port dat don­der­dag tij­dens het CSI Twente CSI in Geesteren werd gepre­sen­teerd, wor­den de per­spec­tie­ven van de hip­pi­sche sec­tor voor de arbeids­markt, het toe­risme en inno­va­tie in het Euregio-gebied geschetst.

Qua paar­den­eco­no­mie is de Euregio uniek in Europa. Nergens anders is de hip­pi­sche sec­tor zo breed en zo groot. Er is een goede basis om de sec­tor te laten groeien. Zo blijft de inter­na­ti­o­nale vraag naar paar­den, instruc­teurs en dien­sten groot en zijn de eigen inwo­ners onver­min­derd geïn­te­res­seerd in de paar­den­sport. Bovendien biedt de hip­pi­sche sec­tor ook veel moge­lijk­he­den voor toe­risme, onder meer op het gebied van rui­ter­va­kan­ties en ruiterroutes.

paard
De paar­den­sec­tor is van groot belang in Twente en het aan­gren­zende gebied in Duitsland.

Uit het onder­zoek blijkt dat er jaar­lijks 1,1 mil­jard euro omgaat in de paar­den­we­reld in de Euregio. Overheden mogen zich er wel iets beter van bewust wor­den dat de hip­pi­sche sport zo belang­rijk is in de grens­streek, vindt bur­ge­mees­ter Cazemier van Dinkelland, ook lid van het dage­lijks bestuur van de regio Twente.

Volgens Cazemier rea­li­se­ren bestuur­ders in de grens­streek zich veel te wei­nig wat de impact is van de paar­den­sec­tor. „Er lig­gen enorme kan­sen om de uit­wis­se­ling tus­sen Nederland en Duitsland te ver­ster­ken. Zo is het toch vreemd dat wel sprake is van vrij ver­keer van men­sen en goe­de­ren, maar dat je niet zomaar met een paard de grens over mag. Er lig­gen echt heel veel kan­sen om hier iets mee te doen.”

Een inven­ta­ri­sa­tie leert dat er in deze grens­streek veel exper­tise is op het gebied van fok­ke­rij, oplei­ding en sport, er een sterke infra­struc­tuur is voor de paar­den­sport en er vele kleine en grote wed­strij­den en eve­ne­men­ten wor­den geor­ga­ni­seerd. Bovendien kent dit gebied een breed aan­bod van bedrij­ven en pro­duc­ten en zijn er uit­ste­kende die­ren­kli­nie­ken. „Een hele sterke basis om op voort te bou­wen”, luidt de conclusie.

In Drenthe loopt momen­teel een soort­ge­lijk onder­zoek, waar­van de uit­kom­sten dit najaar wor­den verwacht.

gerelateerde berichten
Total
0
Share