archief
contact
+31 6 53239630

Organisatie CH De Wolden klaar voor tiende editie

VEENINGEN — Donderdag om 9.00 rijdt de eer­ste deel­ne­mer de ring in en dan gaat de tiende edi­tie van het CH De Wolden echt van start. Bestuur en vrij­wil­li­gers heb­ben de afge­lo­pen dagen hard gewerkt en zijn er hele­maal klaar voor. 
EK jonge springruiters. De nieuwe hoofdpiste van het CH De Wolden.

blokjeVEENINGEN | STEGEN.NET
De orga­ni­sa­tie van het con­cours hip­pi­que De Wolden is gereed om rui­ters en publiek te ont­van­gen voor haar tiende edi­tie. In de afge­lo­pen weken werd hard gewerkt om alle faci­li­tei­ten op het fraaie ter­rein in Veeningen in orde te bren­gen. De stal­len zijn gereed om de paar­den onder te bren­gen, de publieks­ac­com­mo­da­tie is klaar en ook de fraaie ruim­tes van waar­uit spon­sors en hun gas­ten het con­cours kun­nen bekij­ken zien er prach­tig uit.

Donderdag kan het acht­daagse con­cours begin­nen en vanaf dan staat Veeningen volop in de belang­stel­ling van de hip­pi­sche wereld. Het con­cours biedt voor de lief­heb­ber diverse aan­kno­pings­pun­ten voor mooie dagen paar­den­sport. Van spring­ru­brie­ken voor jonge paar­den tot en met een vei­ling van veel­be­lo­vende spring­paar­den en van pony­wed­strij­den tot de Finale Gemeente de Wolden.

De nieuwe hoofdpiste van het CH De Wolden.
De hoof­dring van het CH De Wolden in Veeningen.
©CH DE WOLDEN

De accom­mo­da­tie ziet er tip­top uit en de orga­ni­sa­tie van het CH De Wolden zal er alles aan doen om het de rui­ters, ama­zo­nes en bezoe­kers naar de zin te maken.

Het pro­gramma van deze tiende edi­tie van het con­cours begint don­der­dag 17 juli om 09.00 uur. De gehele dag zijn er ver­schil­lende spring­ru­brie­ken. Er wor­den twee ver­schil­lende rin­gen benut om alle wed­strij­den af te kun­nen wer­ken. De pre­sen­ta­tie van paar­den voor de vei­ling, de zoge­naamde De Wolden Summersale, begin don­der­dag­avond om 18.00 uur. Daarvoor wordt de hoof­dring benut.

Deze hoof­dring heeft een vol­le­dig nieuwe all-wea­ther­bo­dem en deze werd moge­lijk gemaakt door bij­dra­gen van de gemeente De Wolden, de pro­vin­cie Drenthe, spon­sors en ook eigen middelen.

Gedeputeerde Ard van der Tuuk van de Provincie Drenthe liet weten dat de pro­vin­cie graag onder­steu­ning voor de aan­leg van deze bodem heeft gege­ven. „Verleden jaar werd het hoofd­num­mer van het CH De Wolden onder erg slechte weers­om­stan­dig­he­den gehou­den en de toen­ma­lige hoof­dring kon niet meer wor­den gebruikt. Gelukkig kon nog uit­ge­we­ken wor­den naar een tweede ring, maar een con­cours van dit niveau moet kun­nen beschik­ken over een goede bodem voor haar hoofd­piste. Vandaar dat wij graag de hel­pende hand gebo­den heb­ben om dit te kun­nen realiseren.”

De ver­wach­tin­gen voor de komende dagen zijn uit­ste­kend wat de weers­om­stan­dig­he­den betreft.

1 comment

Comments are closed.

gerelateerde berichten
Total
0
Share