archief
contact
+31 6 53239630

NIC Assen: een extra dag en moge­lijk wereld­be­ker vierspannen

ASSEN — Het ziet er goed uit voor het oud­ste indoor van ons land, het Noordelijk Internationaal Concours. Het NIC wordt dit keer een dag lan­ger. Het eve­ne­ment begint al op woens­dag 8 okto­ber. Ook komt er moge­lijk een wereld­be­ker­wed­strijd voor vierspannen. 
Een overzicht van de piste in de TT-hal

blokjeASSEN | STEGEN.NET
De 59e edi­tie van het NIC Assen wordt een dag lan­ger dan de voor­gaande afle­ve­rin­gen. De orga­ni­sa­tie wil dit jaar al op woens­dag begin­nen. Ook komt er moge­lijk een wereld­be­ker­wed­strijd voor vierspannen.

De orga­ni­sa­tie zegt druk bezig te zijn met de voor­be­rei­din­gen voor het NIC, dat van woens­dag 8 tot en met zon­dag 12 okto­ber op de kalen­der staat in de TT-hal in de Drentse hoofd­stad. Mede door de grote belang­stel­ling van regi­o­nale rui­ters en ama­zo­nes is beslo­ten het con­cours met een dag uit te brei­den. Daarom begint het con­cours dit jaar op al woensdag.

Een overzicht van de piste in de TT-hal
Een over­zicht van de piste in de TT-hal (archief).

Tijdens deze extra dag wordt er vooral ruimte gecre­ëerd voor de breed­te­sport. De vele com­bi­na­ties actief in de klasse L krij­gen de moge­lijk­heid zich voor deze dag in te schrij­ven en de ver­wach­ting is dat veel spring­rui­ters en – ama­zo­nes daar­van gebruik zul­len maken.
Ook is er op de eer­ste dag van NIC Assen 2014 start­ge­le­gen­heid voor pony­rui­ters. In de mid­dag kun­nen pony­com­bi­na­ties zich gaan opma­ken voor wed­strij­den in de klas­sen Z en ZZ.

Natuurlijk zal dit jaar naast de breed­te­sport ook veel ruimte zijn voor de inter­na­ti­o­nale sprin­ge­lite. Deelnemers uit vele lan­den zul­len vanaf don­der­dag 9 okto­ber hun opwach­ting in Assen maken. Het hoog­te­punt voor de spring­rui­ters is de strijd om de Grote Prijs van de Provincie Drenthe. Traditioneel wordt op zon­dag­avond 12 okto­ber afge­slo­ten met het NIC Dressuurgala, waar dres­suur op top­ni­veau voor het voet­licht zal wor­den gebracht.

Momenteel bekijkt het bestuur van het NIC Assen naar moge­lijk­he­den om ook aan­span­nin­gen in het pro­gramma op te nemen. Verleden jaar werd de orga­ni­sa­tie door de FEI gepolst een wed­strijd voor de wereld­be­ker vier­span­nen te gaan orga­ni­se­ren. NIC-voor­zit­ter Max Becherer stelt dat het bestuur hier zeer con­tent mee is en dat er seri­eus onder­zocht wordt dit jaar al een vier­span­wed­strijd in het pro­gramma in te pas­sen. Dit om te beoor­de­len of de accom­mo­da­tie geschikt zal zijn voor een vier­span­wed­strijd voor de wereld­be­ker. Op korte ter­mijn hoopt het bestuur van het con­cours hip­pi­que hier­over meer infor­ma­tie te kun­nen geven.

gerelateerde berichten
Total
0
Share