archief
contact
+31 6 53239630

Anky hoopt op wild­card voor Las Vegas

Anky van Grunsven
Anky van Grunsven

AMSTERDAM — Anky van Grunsven moet waar­schijn­lijk op een wild­card naar Las Vegas voor de finale van de wereld­be­ker dres­suur. De titel­ver­de­dig­ster is van plan daar niet met Painted Black te rij­den maar met haar top­paard Salinero. Probleem is dat dit dier, na de Olympische Spelen op rust gezet, ter voor­be­rei­ding alleen loopt in Den Bosch tij­dens Indoor Brabant. De regels van de inter­na­ti­o­nale fede­ra­tie FEI schrij­ven deel­name aan ten min­ste twee kwa­li­fi­ca­tie­wed­strij­den voor om start­recht te verkrijgen.

„Dat is Sjef z’n schuld’’, rea­geerde Van Grunsven zater­dag gespeeld vin­nig. „Vroeger was het één wed­strijd.’’ Haar man en trai­ner Sjef Janssen maakte zich inder­tijd sterk voor de regel­wij­zi­ging. Die mag van hem nu onmid­del­lijk weer wor­den geschrapt. Het drukke pro­gramma van het Brabantse dres­suur­echt­paar biedt name­lijk geen moge­lijk­he­den voor uitwijkplaatsen.

„Salinero is momen­teel niet vol in trai­ning. Neumünster komt voor hem te vroeg. We gaan nu eerst naar Florida en tij­dens Göteborg zit ik in China’’, lichtte Janssen de pro­ble­ma­tiek toe. Licht drei­gend ver­vol­gend: „Als ze haar in Las Vegas niet laten star­ten dan gaan we niet. Maar een orga­ni­sa­tie is er alleen bij gebaat dat de bes­ten starten.’’

gerelateerde berichten
Total
0
Share