archief
contact
+31 6 53239630

NIC Assen dit jaar van de baan

ASSEN — Het Noordelijk Internationaal Concours, het NIC, gaat dit jaar niet door. Dat heeft de orga­ni­sa­tie woens­dag­mid­dag bekend gemaakt. Volgens de orga­ni­sa­tie is het onver­ant­woord het eve­ne­ment door te laten gaan.

De piste van de TT Hal, vorig jaar tij­dens het NIC in Assen.

Het besluit is in nauw over­leg met de Raad van Advies geno­men. „Ondanks grote inspan­nin­gen van de orga­ni­sa­tie van NIC Assen blijkt dat het finan­ci­eel onver­ant­woord is het inter­na­ti­o­nale paar­den­sport­eve­ne­ment dit jaar door te laten gaan. Het doel is om een eve­ne­ment van hoge kwa­li­teit te orga­ni­se­ren. Vanuit de kant van de sport werd al grote belang­stel­ling getoond voor deel­name aan dit con­cours, ook van­wege de posi­tieve erva­rin­gen in 2009. Het bestuur betreurt zeer dat er nu een jaar over­ge­sla­gen moet wor­den. Echter, gezien het hui­dige eco­no­mi­sche kli­maat en de finan­ci­ële ver­plich­tin­gen die bij een der­ge­lijk top­eve­ne­ment horen, is dit voor alle betrok­ke­nen momen­teel de ver­stan­dig­ste beslis­sing”, zo staat in de verklaring.

Het Bestuur en de Raad van Advies zeg­gen een rots­vast ver­trou­wen in de toe­komst van een inter­na­ti­o­naal paar­den­sport­eve­ne­ment in de TT Hall te heb­ben en zien veel poten­tie. De orga­ni­sa­tie gaat per direct door om de edi­tie 2011 van de grond te krij­gen. Daarbij zal er gewerkt wor­den aan nieuwe con­cep­ten. Hiertoe heeft het hui­dige bestuur diverse con­tac­ten gelegd met o.a. VNO-NCW Noord en Marketing Drenthe.

Stegen.net
gerelateerde berichten
Total
0
Share