archief
contact
+31 6 53239630

Zwolle International wijkt voor Holiday on Ice

ZWOLLE — Het voort­be­staan van Zwolle International, het jaar­lijkse paar­den­sport­fes­tijn in de eer­ste weken van het nieuwe jaar, is na bijna twin­tig jaar twij­fel­ach­tig gewor­den. De orga­ni­sa­tie is ‘bui­ten­ge­slo­ten’ door de IJsselhallen. De exploi­tant heeft de accom­mo­da­tie begin vol­gend jaar ver­huurd aan Holiday on Ice.

De ring tij­dens Zwolle International edi­tie 2010.

„Het is onbe­grij­pe­lijk dat dit uit­ge­re­kend in sport­stad Zwolle kan gebeu­ren”, zegt orga­ni­sa­tor Chris van Dam. Over de toe­komst van het con­cours, dat al acht­tien keer in de IJsselhallen werd gehou­den, kan hij nog wei­nig zeg­gen. Een moge­lijk­heid is 2012 over te slaan en in 2013 terug te keren op de agenda. „Wat we zeker niet meer doen is een een­ja­rige over­een­komst aan­gaan. Continuïteit is essentieel.”

Het slechte nieuws komt vol­gens Van Dam juist op een moment dat Zwolle International in de lift zit. „Sinds drie jaar zat het con­cours, dwars tegen het sen­ti­ment tij­dens de cri­sis in, weer enorm in de lift. Vanaf het moment dat het heng­sten­con­cours werd getrans­for­meerd tot een regu­lier top­sport­eve­ne­ment waren deel­ne­mers, bezoe­kers en spon­sors in toe­ne­mende mate bereid het con­cours hip­pi­que in Zwolle te bezoeken.”

De huur­prijs die IJsselhallen de afge­lo­pen jaren in reke­ning bracht nam vol­gens de orga­ni­sa­tie boven­dien gestaag toe en ook voor de komende jaren was een fikse huur­stij­ging door de orga­ni­sa­to­ren begroot. „Maar ken­ne­lijk is het korte ter­mijn belang bij Libéma, exploi­tant van de IJsselhallen, het enige wat telt. Een een­ma­lige komst van Holiday on Ice brengt klaar­blij­ke­lijk zoveel op dat je als IJsselhallen een 18-jarige rela­tie bui­ten zet.”

Stegen.net
gerelateerde berichten
Total
0
Share