archief
contact
+31 6 53239630

Jan Dolfing maakt pro­mo­tie in bin­nen­stad voor NIC Assen

ASSEN — Jan Dolfing, zo onge­veer de vader van de Drentse spring­sport, gaat pro­mo­tie maken voor het NIC Assen. Op zater­dag 5 okto­ber komt hij met een aan­tal pony’s naar de Asser bin­nen­stad en zijn er gra­tis toe­gangs­kaar­ten te win­nen voor het NIC. 
Jan Dolfing gaat zich inzetten voor het NIC.

ASSEN | Stegen.net
Springruiter en mane­ge­hou­der Jan Dolfing uit Vries werpt zich op als een soort ambas­sa­deur van het NIC in Assen. Dolfing, negen­vou­dig Drents kam­pi­oen, gaat op zater­dag 5 okto­ber op de Brink in Assen pro­mo­tie maken voor het oud­ste indoor van Nederland.

Dolfing komt niet alleen, hij neemt een aan­tal pony’s mee. Op die pony’s kan de jeugd gra­tis een rondje over de Brink rij­den. Deze bij­zon­dere acti­vi­teit wordt gehou­den om extra aan­dacht te ves­ti­gen op het con­cours hip­pi­que NIC. Dat wordt gehou­den van 10 tot en met 13 okto­ber in de TT Hall in Assen. Op zater­dag 5 okto­ber krijgt ieder­een tus­sen 13.00 en 16.00 uur alle gele­gen­heid ken­nis te maken met paar­den en paar­den­sport en in het bij­zon­der het con­cours hip­pi­que NIC Assen.

Jan Dolfing gaat zich inzetten voor het NIC.
Jan Dolfing gaat zich inzet­ten voor het NIC.

„We mogen best trots zijn op het con­cours, want het is het oud­ste indoor con­cours van Nederland”, laat Jan Dolfing weten. „Daarom is het van belang dat zoveel moge­lijk men­sen te weten komen dat het in Assen wordt gehou­den. En dat kun je heel goed doen door met paar­den naar het cen­trum van Assen te komen en de aan­dacht op het NIC te vestigen.”

Dolfing neemt voor de pro­mo­tie­ac­tie een stuk of zeven pony’s mee naar de Brink. „We gaan er voor zor­gen dat de kin­de­ren die een ritje op de pony gaan maken goed bege­leid wor­den, want dan bele­ven ze het meeste ple­zier op de rug van het dier en het moet natuur­lijk alle­maal vei­lig verlopen.”

Als extraatje ligt er voor een aan­tal van die pony­rij­ders een vrij­kaart gereed voor het NIC. Alle kin­de­ren die gebruik­ma­ken van de moge­lijk­heid om een pony­rit te maken, din­gen mee naar zo’n vrij­kaart. De orga­ni­sa­tie van het NIC stelt een aan­tal van deze fel­be­geerde kaar­ten voor de actie beschikbaar.

De band die Dolfing met het NIC heeft is een erg hechte. Tientallen jaren is de rui­ter uit Vries als deel­ne­mer op het con­cours actief geweest. Het is dit jaar 45 jaar gele­den dat Jan Dolfing voor het eerst uit­kwam op het NIC. Ook dit jaar hoopt hij weer mee te kun­nen doen aan het con­cours. „Ik hoop op don­der­dag 10 okto­ber te kun­nen star­ten in het Z‑springen, met mijn paard Amorka.”

In het ver­le­den heeft Jan Dolfing vele spring­ru­brie­ken tij­dens het NIC op zijn naam geschre­ven. Die over­win­nin­gen mis­staan niet op zijn impo­sante ere­lijst. Bijzondere pres­ta­ties op die ere­lijst staan er ook op. Dolfing werd onder andere drie keer Nederlands kam­pi­oen en negen keer kam­pi­oen van Drenthe.
Op zater­dag­mid­dag 5 okto­ber kan de jeugd op Dolfings pony’s rij­den en daar­bij kans maken op een vrij­kaart voor het con­cours hip­pi­que NIC Assen. Wie weet schuilt er ook een kam­pi­oen in één van de kin­de­ren die een pony­rit maken.

3 comments

Comments are closed.

gerelateerde berichten
Total
0
Share