archief
contact
+31 6 53239630

Steffen Peters ver­ras­sende win­naar wereldbeker

LAS VEGAS — De over­win­ning was nipt, maar het stond wel dege­lijk zo op het sco­re­bord: de Amerikaan Steffen Peters heeft de finale van de wereld­be­ker dres­suur gewon­nen. Hij deed dat met de KWPN gere­gi­streerde ruin Ravel (v. Contango). Isabell Werth werd tweede en Anky van Grunsven derde met IPS Painted Black. Hans-Peter Minderhoud ein­digde als vierde met Exquis Nadine.

Een blije winnaar: Steffen Peters met Ravel. ©FEI/Kit Houghton
Een blije win­naar: Steffen Peters met Ravel. ©FEI/Kit Houghton

In het Nederlandse dres­suur­kamp waren lou­ter en alleen stra­lende gezich­ten te zien. Anky van Grunsven  was dik tevre­den met haar derde plek. Hans Peter Minderhoud mocht hopen op fou­ten van Steffen Peters met Ravel, Isabell Werth met Satchmo en Anky met IPS Painted Black, maar die ble­ven uit. Door fou­ten van één van hen had hij zich bij de eer­ste drie kun­nen rij­den, maar zijn vierde plek met Exquis Nadine stemde hem ook zeer tevre­den. En ook Jeannette Haazen (Neeroeteren Bel.) liep stra­lend rond, omdat ze dol­ge­luk­kig was met de zevende plek die ze had weten te ver­o­ve­ren met Nartan.

Eigenlijk liep er na de 24e wereld­be­ker finale in Las Vegas maar één per­soon rond met een som­ber gezicht en dat was de Duiste Isabell Werth, ze was boos. Boos op vooral het Nederlandse jury­lid Wim Ernes die haar, in haar ogen, te wei­nig en Steffen Peters te veel pun­ten zou heb­ben gege­ven. Anky van Grunsven her­kende de boos­heid van Isabell. „Je moet eens weten hoe vaak ik naar mijn mening onte­recht tweede ben gewor­den. Ik weet dus uit eigen erva­ring hoe dat voelt. Isabell schijn­baar nog niet”.

Nipte zege

De Amerikaan Steffen Peters won met de KWPN gere­gi­streerde ruin Ravel (Contango x Democraat) en dat was een uiterst nipte zege. Uiteindelijk bedroeg het ver­schil slechts 0.45% tus­sen hem en Werth. Steffen Peters was uit­zin­nig van vreugde en Werth was gekrenkt. Anky van Grunsven liep stra­lend rond alsof ze gewon­nen had. Met zowel een per­soon­lijk record voor IPS Painted Black in de Grand Prix als in de Kür opent dat per­spec­tie­ven voor de toe­komst na Kentucky.

„Ik moet de moei­lijk­heids­graad van de Kür nu gaan opvoe­ren, maar dat kan en dan houd ik heel voor­zich­tig de moge­lijk­heid open voor de Olympische Spelen van 2012. Het gaat me er niet om dat ik dan weer moet en zal win­nen. Echt niet. Als ik maar in de top van het klas­se­ment mee kan rij­den”, aldus Van Grunsven.

Het was voor het eerst dat de zwarte, KWPN goed­ge­keurde hengst (Gribaldi x Ferro) een wed­strijd liep op dit niveau en eigen­lijk was er in de proef van Anky maar één foutje te bespeu­ren en wel wederom in de galop­chan­ge­men­ten om de twee. Even ver­derop in haar Kür pro­beerde zij dat foutje te her­stel­len, maar weer ging het mis. In alle andere onder­de­len was de hengst zeer gecon­cen­treerd aan het werk. In piaffe en pas­sage bracht hij met kracht zijn ach­ter­be­nen onder het lichaam en in de zig­zag onder­de­len was de schwung er hele­maal zoals je bij de ‘Tango Kür’ mag ver­wach­ten. Een indruk­wek­kende rit, die het ech­ter terecht moest afleg­gen tegen de gede­gen rit van Werth met Satchmo, die bij drie van de vijf jury­le­den op de eer­ste plaats stond, en bijna fout­loze voor­stel­ling van Peters met Ravel, die hier en daar toch last had van de druk die hij op zijn schou­ders voelde.

Peters stond bij twee jury­le­den op de eer­ste plaats, bij de Amerikaanse Linda Zang en bij het Nederlandse jury­lid Wim Ernes. Daarbij gaf Ernes de Amerikaans Steffen Peters iets meer pun­ten dan het Amerikaanse jury­lid hem gaf, en dat ver­klaarde de boos­heid van Werth.

Hans Peter Minderhoud werd vierde en ook hij was dol­ge­luk­kig met de pres­ta­tie van Exquis Nadine (TCN Partout x Roemer). In het eer­ste onder­deel, een uit­ge­strekte draf op de dia­go­naal, raakte het publiek zo onder de indruk en tege­lij­ker­tijd begees­terd dat men begon mee te klap­pen. „Ik was even ang­stig dat ik haar niet onder con­trole zou kun­nen hou­den, maar dat viel geluk­kig mee. Misschien ging zij er zelfs wel beter van lopen”, aldus Minderhoud.

Nadine liep zeer sterk, steeds was er de opti­male inzet, steeds was er dat mooie voor­been en steeds was er dat hele mooie front, dat fraai op lengte werd gehou­den. „Jammer was dat we op de laat­ste lijn weer even kleine pro­bleem­pjes kre­gen, maar ik ben heel tevre­den met mijn vierde plek”, aldus Hans Peter, die als eer­ste van het elf deel­ne­mers tel­lende veld door het publiek beloond werd met een staande ovatie.

NHP | KNHS
gerelateerde berichten
Total
0
Share