archief
contact
+31 6 53239630

Gemeente De Wolden posi­tief over hippisch centrum

ZUIDWOLDE — Het colle­ge van B en W van De Wolden staat posi­tief tegen­over de moge­lij­ke komst van een enorm hippisch centrum bij Gijsselte. Eind febru­a­ri wordt duide­lijk of de plan­nen haal­baar zijn.

Het logo van het nieu­we hippi­sche centrum.

De initi­a­tief­ne­mers, actief onder de naam Brave Heart BV, hebben met de gemeen­te De Wolden afspra­ken gemaakt over de moge­lij­ke komst van centrum. De afspra­ken over wat de beide partij­en van elkaar mogen verwach­ten zijn vast­ge­legd in een intentieovereenkomst.

Daarin is vast­ge­legd dat wanneer deze busi­nes­sca­se posi­tief wordt beoor­deeld, het colle­ge zich inspant te onder­zoe­ken hoe er een hippisch centrum kan komen. Hierbij stelt de gemeen­te eerst de beleids­uit­gangs­pun­ten en voor­waar­den voor de komst van het hippisch centrum vast. In de inten­tie­over­een­komst staat ook dat de kosten van de diver­se onder­zoe­ken voor reke­ning komen van Brave Heart.

Ook staat in de inten­tie­over­een­komst dat de partij­en zich inspan­nen om omwo­nen­den en ande­re belang­heb­ben­den te infor­me­ren over het project en de voort­gang. Op dit moment kunnen geïn­te­res­seer­den terecht op de http://www.woldenpark.eu

Op woens­dag 19 janu­a­ri 2011 is er een inloop­avond in Café-restau­rant De Molenhoeve in Echten en op 26 janu­a­ri in de vesti­ging van het Drenthe colle­ge in Ruinen. Beide avon­den star­ten om 20.00 uur. Belangstellenden zijn welkom op ieder gewenst tijd­stip tot 22.00 uur. De plan­nen zijn in de regio met gemeng­de gevoe­lens ontvangen.

Lees ook: hippisch centrum stuit op weerstand

Lees ook: Plan voor groot hippisch centrum

Stegen.net
gerelateerde berichten
Total
0
Share