archief
contact
+31 6 53239630

De meest voor­ko­mende bles­su­res tij­dens paardrijden

🔴 ERMELO Je doet mee aan een spring­wed­strijd of bent heer­lijk aan het galop­pe­ren in het bos. Ineens schrikt of strui­kelt je paard en lig je op de grond, met een bles­sure. Toch is de kans gro­ter dat je chro­ni­sche rug­pijn, knie­klach­ten of heup­klach­ten krijgt door een ver­keerde hou­ding tij­dens het rijden. 

🔴 Ermelo
Je doet mee aan een spring­wed­strijd of bent heer­lijk aan het galop­pe­ren in het bos. Ineens schrikt of strui­kelt je paard en lig je op de grond. Als je pech hebt, breek je een arm of loop je een her­sen­schud­ding op. Heel ver­ve­lend natuur­lijk. Maar toch is de kans gro­ter dat je chro­ni­sche rug­pijn, knie­klach­ten of heup­klach­ten krijgt door een ver­keerde hou­ding tij­dens het rijden. 

Mensen die paard­rij­den, heb­ben niet vaker bles­su­res dan andere spor­ters. Wel zijn de bles­su­res die ze oplo­pen tij­dens hun favo­riete sport ern­sti­ger. In ons land ont­staan ieder jaar meer dan 30 dui­zend bles­su­res tij­dens de paardensport. 

Een onge­luk zit soms in een klein hoekje.

In ruim 10% van de geval­len belandt de rui­ter of ama­zone voor korte of lan­gere tijd in het zie­ken­huis. Vaak gaat het om bles­su­res aan de schou­ders, armen of benen, zoals een gebro­ken enkel, sleu­tel­been of schou­der. Ook kan paard­rij­den let­sel aan de hals, het hoofd en de nek veroorzaken. 

Ruiterspier

Gelukkig zijn lang niet alle bles­su­res die je door paard­rij­den kunt oplo­pen, ern­stig. Wel kun­nen ze behoor­lijk ver­ve­lend en pijn­lijk zijn. Veelvoorkomende klach­ten zijn bij­voor­beeld pijn aan de heu­pen, lage rug of ham­string tij­dens of na het rij­den op een paard. Ook knie­klach­ten, pijn aan het bek­ken of nek- en schou­der­klach­ten komen vaak voor bij rui­ters en ama­zo­nes. Verder kan paard­rij­den een bles­sure aan de ‘rui­ter­spier’ ver­oor­za­ken. De rui­ter­spier is een spier aan de bin­nen­kant van het bovenbeen. 

Naar de fysiotherapeut? 

Blessures als rug­pijn, bek­ken­klach­ten en heup­klach­ten kan een fysi­o­the­ra­peut vrij gemak­ke­lijk oplos­sen. Vaak is de oor­zaak van deze klach­ten een ver­keerde aan­span­ning van de buik- en rug­spie­ren. Ruiters moe­ten deze spie­ren aan­span­nen om sta­biel in het zadel te blij­ven zit­ten tij­dens het rij­den of om een onver­wachte bewe­ging van het paard op te van­gen. Maar als ze dit niet goed doen, kun­nen klach­ten ontstaan. 

Een fysi­o­the­ra­peut helpt de rui­ter om de spie­ren weer goed aan te span­nen. Een ver­keerde aan­span­ning van de rug- en buik­spie­ren is ook vaak de oor­zaak van bles­su­res aan de rui­ter­spier. Als een rui­ter niet vol­doende balans heeft, gaat hij of zij vaak onbe­wust knij­pen met de boven­be­nen om dit te compenseren. 

Fysiotherapie en je zorgverzekering 

Het is las­tig om bles­su­res te voor­ko­men. Dit geldt voor elke sport. Maar een fysi­o­the­ra­peut kan veel van die bles­su­res goed behan­de­len. Als je regel­ma­tig op de rug van een paard zit, is het han­dig om een aan­vul­lend zorg­pak­ket met fysi­o­the­ra­pie te heb­ben. De behan­del­kos­ten kun­nen behoor­lijk oplo­pen en dan is het wel zo fijn als je die gedeel­te­lijk of hele­maal ver­goed krijgt. Hoeveel behan­de­lin­gen wor­den ver­goed, ver­schilt per zorg­ver­ze­ke­ring of je een aan­vul­lende zorg­ver­ze­ke­ring hebt afgesloten. 

Hoe dat bij jouw ver­ze­ke­ring zit, vind je terug op je polis­blad of de web­site van je zorg­ver­ze­ke­raar. Wil je weten welke zorg­ver­ze­ke­ring het gun­stigst is voor jou als rui­ter? Je kunt zorg­ver­ze­ke­rin­gen en aan­vul­lende pak­ket­ten een­vou­dig met elkaar ver­ge­lij­ken bij een online zorg­ver­ge­lij­ker. Deze onaf­han­ke­lijke ver­ge­lij­kings­si­tes voor ver­ze­ke­rin­gen zet­ten alle pre­mies en ver­goe­din­gen net­jes voor je op rij.

🔴 Stegen.net | inge­zon­den mededeling
gerelateerde berichten
Total
58
Share