archief
contact
+31 6 53239630

Drentse con­cour­sen komen met red­dings­plan voor meerspannen

🔴 EEXT De con­cour­sen in Eext, De Wijk, Exloo, Zweeloo (Zuidenveld) en Norg gaan samen een com­pe­ti­tie voor meer­span­nen opzet­ten. De Drentse eve­ne­men­ten wil­len de terug­lo­pende belang­stel­ling een halt toeroepen. 

🔴 Eext
De con­cour­sen in Eext, De Wijk, Exloo, Zweeloo (Zuidenveld) en Norg gaan samen een com­pe­ti­tie voor meer­span­nen opzet­ten. De Drentse eve­ne­men­ten wil­len de terug­lo­pende belang­stel­ling een halt toeroepen.

De vijf orga­ni­sa­ties con­sta­te­ren dat het met de een­span­nen nog wel goed loopt, maar dat er op de nati­o­nale tuig­paard­con­cour­sen steeds min­der meer­span­nen als twee­span­nen, randems en kla­ver­tjes drie in de baan komen. „We kwa­men tot de con­clu­sie dat we iets moesten doen”, zei voor­zit­ter Reinder Auwema van het CH Norg bij de onder­te­ke­ning van de afspra­ken tij­dens het CH Eext.

Vertegenwoordigers van de vijf eve­ne­men­ten onder­te­ke­nen de overeenkomst.
📸 Steven Stegen

Dit jaar rich­ten de Drentse con­cour­sen zich spe­ci­fiek op de kla­ver­tje drie aan­span­ning. Bij de com­pe­ti­tie­wed­strij­den is er meer prij­zen­geld beschik­baar en er komt een bekend iemand in de jury. 

Ook gaat de jury meer uit­leg geven over de klas­se­ring. „Het moet voor het publiek èn voor de deel­ne­mers inte­res­san­ter wor­den”, aldus Auwema. De eer­ste voor­te­ke­nen zijn gun­stig. „We heb­ben al vijf aan­mel­din­gen”, zegt Henk Scherphof van de orga­ni­sa­tie in Exloo.

Meerspan is prijzig

De orga­ni­sa­ties noe­men een paar rede­nen voor de terug­gang bij de meer­span­nen. “De paar­den heb­ben veel meer bloed en dat stelt eisen aan de trai­ning en de rij­der”, denkt Auwema. „Maar we moe­ten de finan­ci­ële kant ook niet ver­ge­ten, rij­den met een meer­span is best prijzig.”

Auwema heeft niet de illu­sie dat het pro­bleem heel snel opge­lost is. „We heb­ben de inten­tie om dit een poosje vol te hou­den en we zijn dan ook blij met de bij­drage van de pro­vin­cie Drenthe.”

De orga­ni­sa­ties ver­wach­ten dat de com­pe­ti­tie ook na dit pilot­jaar een blij­ver­tje is. Ook wil­len ze samen met hip­pi­sche oplei­din­gen in Meppel en Emmen gaan kij­ken of er spe­ci­ale instruc­tie­da­gen kun­nen komen om jonge rij­ders op weg te helpen.


gerelateerde berichten
Total
34
Share