archief
contact
+31 6 53239630

MKZ: onze­ker­heid troef bij paardenevenementen

DE WIJK
Gaan we wel door of gaan we niet door? Het is de vraag die de orga­ni­sa­to­ren van paar­den­sport­eve­ne­men­ten momen­teel bezig houdt. Het minis­te­rie van LNV kwam dins­dag­avond met een versoe­pe­ling van het evene­men­ten­ver­bod naar buiten, waar­door paar­den van buiten de MKZ brand­haar­den en van bedrij­ven zonder even­hoe­vi­gen weer naar concour­sen mogen. Maar veel orga­ni­sa­ties zijn daar­van nog niet op de hoog­te. Het is onze­ker­heid troef, zeker nu in Friesland ook MKZ is geconstateerd.

Pinkstermaandag 4 juni staat het grote concours in De Wijk gepland. De orga­ni­sa­tie is welis­waar volop bezig met de voor­be­rei­din­gen, maar het is nog aller­minst zeker dat het evene­ment ook daad­wer­ke­lijk zal door­gaan, zo laat de met een gebro­ken schou­der kampen­de secre­ta­ris Jan Tyink weten. „We zijn wel met voor­be­rei­din­gen bezig, maar inmid­dels maken we een pas op de plaats, tot het moment dat we als orga­ni­sa­tie echt kosten moeten gaan maken. Dan zullen we de knoop echt moeten door­hak­ken.” Tyink verwacht dat uiter­lijk eind volgen­de week de kogel door de kerk zal gaan en het bestuur de beslis­sing moet nemen. Het feit dat het bestuur wegens de MKZ crisis niet bijeen kan komen en steeds tele­fo­nisch moet over­leg­gen blijkt een extra handicap.

Tyink bleek donder­dag nog niet op de hoog­te van de nieu­we rege­ling die het moge­lijk maakt om weer concour­sen te houden. „Het is heel moei­lijk om aan de juis­te infor­ma­tie te komen. Persoonlijk vind ik dat de NHS ook veel meer het voor­touw zou moeten nemen. Heel veel orga­ni­sa­ties zitten op helde­re infor­ma­tie en advie­zen te wach­ten. Het is voor de diver­se orga­ni­sa­ties ook veel beter om geza­men­lijk een stand­punt in te nemen dan elkaar in deze tijden te becon­cur­re­ren.” Het bestuur van het concours in De Wijk is ook zeer benieuwd wat concur­rent Eext gaat doen. Ook bij dit Pinksterconcours gaan de voor­be­rei­din­gen gewoon door. „Het zou goed zijn als zowel De Wijk als Eext in elk geval dezelf­de beslis­sing over al of niet door­gaan zouden nemen”, meent Tyink. Volgens hem is het beter om vroeg­tij­dig af te blazen dan kosten te maken.

Medeleven

Het mag dan wette­lijk nu weer moge­lijk zijn een paar­den­con­cours te orga­ni­se­ren, maar er is ook nog zoiets als mede­le­ven met de boeren. Tyink vindt dat je daar­aan niet voor­bij mag gaan als hippi­sche orga­ni­sa­tie. „Binnen het bestuur hebben we een aantal boeren en ook een zeer belang­rijk deel van ons publiek komt uit de agra­ri­sche sector. Ik kan me voor­stel­len dat die mensen er moei­te mee hebben als we wel door­gaan. Maar we zijn er als bestuur nog niet uit.”
De Paardesportcommissie Rouveen is er wel uit. Zij heeft al te kennen gege­ven het concours, dat voor 18 en 19 mei stond gepland, af te gelas­ten. Het zou de 42e editie zijn gewor­den. „De situ­a­tie is momen­teel veel te onze­ker. Het is daar­om beter om vroeg­tij­dig te stop­pen, want anders moet je toch kosten gaan maken”, aldus Henk Lassche van de organisatie.

De voor de Pinksterdagen geplan­de Achterhoekse Paardendagen in Zelhem gaan overi­gens ook niet door. Woordvoerder Annemarie Koopman van de basis­or­ga­ni­sa­tie KNF noemt het onwaar­schijn­lijk dat er op korte termijn weer de nodi­ge paar­de­n­e­ve­ne­men­ten zullen worden gehou­den. „Wij hebben nog niet gehoord dat er orga­ni­sa­ties zijn die nu weer een evene­ment houden. Het is welis­waar weer toege­staan, maar er komt best veel bij kijken. Zo mogen er geen paar­den deel­ne­men van bedrij­ven of eige­na­ren die ook even­hoe­vi­gen hebben. Voor de orga­ni­sa­tie is dat natuur­lijk niet te contro­le­ren. Het minis­te­rie zegt dat de deel­ne­mers een verkla­ring moeten onder­te­ke­nen. Verder is er het probleem van het terrein. Agrariërs hebben nu natuur­lijk niet de behoef­te om hun land ter beschik­king te stellen.”
[Stegen.net] archief april 2001

gerelateerde berichten
Total
0
Share