archief
contact
+31 6 53239630

“Verhuizing Outdoor Gelderland goed voor meer duurzaamheid”

PAPENDAL — Outdoor Gelderland start woens­dag op de nieuwe loca­tie bij het sport­cen­trum Papendal. De orga­ni­sa­tie ziet de ver­hui­zing van het eve­ne­ment als een belang­rijke stap op weg naar meer duur­zaam­heid. Outdoor Gelderland wil een voor­trek­ker zijn op het gebied van duurzaamheid. 
Chris van Dam Outdoor Gelderland

De ambi­tie om Outdoor Gelderland te trans­for­me­ren in het meest duur­zame top­sport­eve­ne­ment van Nederland, is een flinke stap dich­ter­bij geko­men door de inter­na­ti­o­nale paar­den­sport­wed­strijd met uit­ge­breide Culifair te ver­hui­zen naar Arnhem.

Chris van Dam Outdoor Gelderland
Chris van Dam van Outdoor Gelderland.

Acht jaar lang werd Outdoor Gelderland geor­ga­ni­seerd op Landgoed Middachten in De Steeg. Woensdag 29 mei gaat het eve­ne­ment voor het eerst van start op Nationaal Sportcentrum Papendal in Arnhem. „Door de ver­hui­zing is een groot deel van onze wen­sen in één klap ver­vuld”, ver­telt Chris van Dam namens con­cours­or­ga­ni­sa­tor EQ International.

Duurzaamheid was al een belang­rijk onder­deel bin­nen de orga­ni­sa­tie van Outdoor Gelderland en dat resul­teerde vorig jaar in een samen­wer­king met stich­ting kiEMT (ken­nis en inno­va­tie in Energie- en MilieuTechnologie), een net­werk van 180 EMT-gere­la­teerde bedrij­ven, over­he­den en ken­nis­in­stel­lin­gen in Oost-Nederland.

„De doel­stel­ling is ver­duur­za­ming van Outdoor Gelderland op het gebied van afval, water, trans­port en ener­gie. Met de ver­hui­zing naar Papendal heb­ben we daar een gigan­ti­sche stap in gemaakt door alle per­ma­nen­ten voor­zie­nin­gen die er al zijn. We heb­ben nog maar één aggre­gaat staan en dat is een demo met zon­ne­cel­len. Alle mili­eu­be­las­tende die­sel­ag­gre­gra­ten zijn ver­dwe­nen”, ver­telt Chris van Dam.

„Doordat hier al een bodem ligt waar de paar­den op spor­ten, heb­ben we geen aan- en afvoer meer van zand en mat­ten. Dat scheelt zo der­tig vracht­wa­gens die twee keer op en neer rij­den. Verder heb­ben we voor de bezoe­kers vijf oplaad­pa­len voor elek­tri­sche auto’s gecre­ëerd, waar we ook alle elek­tri­sche golf­kar­re­tjes op kun­nen aan­slui­ten. Dat de water­lei­din­gen en rio­le­ring nu aan­slui­ten op het vaste net, scheelt ook in trans­port en kos­ten. Kortom, een enorme pro­gres­sie dank­zij de ver­hui­zing, waar we ook veel res­pons op krijgen.”

Om de ver­duur­za­ming van Outdoor Gelderland te rea­li­se­ren zijn er naast het part­ner­ship met kiEMT ook samen­wer­kin­gen met diverse bedrij­ven. „Bredenoord heeft de oplaad­pa­len voor elek­tri­sche auto’s geplaatst op ons par­keer­ter­rein en het zon­ne­ce­lag­gre­gaat waar een aan­tal stand­hou­ders op draait. Op gebied van afval­ver­wer­king is de input van Paro bij­zon­der nut­tig, en op de Culifair ver­zorgt Restaurant Papendal een duur­zaam cate­ring-con­cept”, aldus de orga­ni­sa­tor. „Dat we een flinke stap heb­ben gemaakt met de ver­hui­zing, bete­kent ove­ri­gens niet dat we stop­pen met ver­dere ver­duur­za­ming. Met een beetje extra inspan­ning is er nog veel meer te bereiken.”

gerelateerde berichten
Total
0
Share