archief
contact
+31 6 53239630

Sectorraad paar­den krijgt meer dui­de­lijk­heid over laag BTW-tarief

ERMELO — Na jaren van pra­ten is er meer dui­de­lijk­heid geko­men over de BTW-tarie­ven in de paar­den­sec­tor. In veel geval­len kan het lage per­cen­tage van 6% gehan­teerd wor­den. De sec­tor­raad paar­den spreekt van een stap in de goede richting. 
paarden in de wei

blokjeERMELO | STEGEN.NET
De sec­tor­raad paar­den (SRP) heeft bij het minis­te­rie van finan­ciën meer dui­de­lijk­heid gekre­gen over de BTW-tarie­ven in de paardensector.

De SRP zegt dat er een stap in de goede rich­ting is gezet, maar is nog niet hele­maal tevre­den. Er is in elk geval wel meer dui­de­lijk­heid over de regels rond het 6%-tarief.

paarden in de wei
Er is nu meer dui­de­lijk­heid over het lage BTW-tarief in de paardensector.

Het ver­laagde tarief geldt bij:
‑de leve­ring van dek­heng­sten en fok­mer­ries, ook als ze mede voor de sport wor­den gebruikt;
‑de opfok­dien­sten en africhting.

Het besluit houdt vol­gens de SRP het vol­gende in:

Levering van dek­heng­sten en fokmerries
Indien een dek­hengst of fok­mer­rie uit­slui­tend bestemd is voor gebruik in de fok­ke­rij, geldt bij de leve­ring (ver­koop) het 6%-tarief.

In veel geval­len wordt een dek­hengst of fok­mer­rie ook inge­zet voor de sport. Het was dan in de prak­tijk ondui­de­lijk welk btw-tarief dan bij een ver­koop gold. Op ini­ti­a­tief van de SRP geeft de Staatsecretaris nu duidelijkheid:
‑voor dek­heng­sten die ook wor­den gebruikt in de sport mag de ver­koop­prijs gesplitst wor­den in 75% belast tegen het 6%-tarief en 25% belast tegen het 21%-tarief;
‑voor fok­mer­ries die ook wor­den gebruikt in de sport mag de ver­koop­prijs gesplitst wor­den in 50% belast tegen het 6%-tarief en 50% belast tegen het 21%-tarief;
‑indien een onder­ne­mer van mening is dat een hier­van afwij­kende ver­de­ling beter recht doet aan de fei­te­lijke situ­a­tie, dan kan dat maar dan moet hij dat wel aan­ne­me­lijk kun­nen maken.

Opfokdiensten en africhten

De ‘oude’ rege­ling voor opfok­dien­sten en africh­ting blijft in stand. Het 6%-tarief geldt voor:
‑de zui­vere opfok. Deze dien­sten zijn gericht op het laten opgroeien van het jonge paard tot een jong vol­was­sen paard. Het paard wordt ver­zorgd en soci­aal en han­del­baar gemaakt, zon­der dat er ver­dere pres­ta­ties van het paard ver­wacht worden.
‑de africh­ting. Deze dien­sten zijn gericht op het (ver­der) soci­a­li­se­ren van het paard, het zadel­mak maken en het zoda­nig africh­ten dat het geschikt is voor gebruiks­doel­ein­den als rij- of men­paard. Voor de africh­ting geldt een maxi­male ter­mijn van 6 maan­den (ten­zij een lan­gere ter­mijn kan wor­den aan­ge­toond). De africh­ting ein­digt in ieder geval zodra er een start­pas voor het paard wordt aan­ge­vraagd dan wel aan het einde van het vijfde levens­jaar van het paard.

Voor het trai­nen van een paard tot dres­suur- of spring­paard op B of ander niveau geldt vol­gens de Staatssecretaris niet het 6%-tarief maar het 21%-tarief.

gerelateerde berichten
Total
4
Share